cz en

 všeobecné podmínky

PREAMBULE


H1K Architecture je architektonická kancelář, která zpracovává architektonické studie domů, dokumentaci pro stavební povolení či zadání stavby dodavateli. H1K Architecture domy nerealizuje, ale pouze sprostředkovává smluvní vztah mezi klientem a dodavateli domů. Vzhledem ke specifikám dřevostaveb si H1K Architecture vyhrazuje právo spolupracovat pouze s prověřenými dodavateli, jejichž seznam bude klientovi na vyžádání předložen. Všeobecné podmínky dodávky domu budou součástí smlouvy o dílo mezi klientem a dodavatelem. Na základě objednávky projektové dokumentace a souvisejících služeb zastupuje H1K Architecture svého klienta vůči dodavatelům od ideového návrhu až po předání klíčů od domu. Po vzájemné dohodě může H1K Architecture kontrolovat kvalitu prací dodavatelů, dodavatelskou dokumentaci, případně pomáhat řešit spory s dodavateli.

 

OBJEDNÁVKA


Právní vztah mezi H1K Architecture a klientam vzniká podpisem objednávky odsouhlasením nabídky emailem, který bude obsahovat údaje dostatečné pro zahájení prací H1K Architecture. Objednávku lze měnit a doplnit po vzájemné dohodě obou stran písemnou nebo emailovou formou. Objednávka zaniká vzájemnou dohodou obou stran nebo při nedodržení splatnosti faktur H1K Architecture.

TERMÍNY
 

Typový projekt - zahrnuje Architektonickou studii a Projekt pro stavební povolení. Typový projekt bez změn a osazení do terénu bude zpracován do 14 dnů od uhrazení příslušné ceny. Typový projekt bez změn, ale s osazením do terénu bude zpracován do 2 měsíců od uhrazení příslušné ceny a předání geometrického zaměření klientem. Typový projekt se změnami a osazením do terénu bude zpracován do 2 měsíců od uhrazení příslušné ceny, předání geometrického zaměření klientem a písemném odsouhlasením poslední změny klientem.

Individuální projekt - Architektonická studie bude zpracována do 1 měsíce od uhrazení příslušné ceny. Projekt pro stavební povolení bude zpracován do 2 měsíců od uhrazení příslušné ceny a odsouhlasení architektonické studie.

Konzultace - Konzultace s klientem budou probíhat v kanceláři H1K Architecture nebo na místě zvoleném oběmi stranami. Lhůta pro vyjádření kliente k návrhům předloženým v průběhu konzultací je 7 dnů od jejich předání.

Autorský dozor - bude prováděn v průběhu realizace domu autorem projektu nebo pověřenou osobou 1x týdně po uhrazení příslušné ceny.


PŘEDÁNÍ PROJEKTU KLIENTOVI

Projekt je považován za předaný doručením poštou na adresu klienta nebo osobním převzetí v kanceláři H1K Architecture. Za převzetí projektu se považuje i případ, kdy projekt vrátí H1K Architecture poštou jako nepřevzatý.
 

PODKLADY DODANÉ KLIENTEM


Klient na vlastní náklady zajistí (případně je může pro klienta po vzájemné dohodě zajistit H1K Architecture) - vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, změny projektové dokumentace vyvolané požadavky příslušných úřadů, příslušná povolení, snímek katastrální mapy, měření radonu, geologický průzkum, geometrický plán obsahující polohopis, výškopis, inženýrské sítě, připojovací místa inženýrských sítí jako je kanalizační revizní šachta, vodoměrná šachta, HUP, elektroměrový rozvaděč, hranice pozemků, sousední stavby, komunikace vč. vjezdu na pozemek, zeleň.

AUTORSKÁ PRÁVA
 

Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Vlastníkem autorských práv k předané projektové dokumentaci je H1K Architecture. H1K Architecture je oprávněna svoje autorské dílo poskytnout i třetím stranám, zveřejnit a publikovat. Předáním projektové dokumentace uděluje H1K Architecture klienti souhlas s užitím předané projektové dokumentace pro výstavbu jednoho domu na místě uvedeném v objednávce, případně pro zajištění příslušných povolení. Klient není bez písemného ebo výstavbu na jiném místě, provádět změny projektu i během realizace, kopírovat, zveřejňovat nebo jinak šířit jakékoliv části.
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

Veškeré platby budou bezhotovostní na č.ú. 231240658/0300. Splatnost faktur je 14 dnů.


SPORY
 

Případné spory budou řešeny dohodou nebo Krajským soudem v Ostravě.