cz en

 projektová dokumentace


Projektová dokumentace
 
 
  Popis a účel
  dokumentace
       

  Rozsah
  dokumentace
         
Architektonická studie
 • konzultace kliente se stavebním úřadem
 • podklad pro získání územního souhlasu (nutný projekt osazení do pozemku)
 • architektonické řešení domu
 • hmotové a dispoziční řešení
 • popis technického řešení
 • zapracování individuálních požadavků klienta
 • specifické parametry pozemku
 • orientace ke světovým stranám
 • základní údaje o stavbě
 • měřítko 1:100
 • formát A4
 • počet výtisků 3
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • pohledy
 • řez
 • perspektivní zobrazení
 • základní vizualizace
 • technická zpráva
 • koncept interiéru
 • situace umístění domu na pozemku (pokud je objednáno)
 • zákres domu do vybrané fotografie (pokud je objednáno)
 • návrh kuchyně (pokud je objednáno)
Projekt pro stavební povolení
 • podklad pro získání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby nebo pro povolení stavby autorizovaným inspektorem
 • podklad pro nacenění stavby
 • architektonické a stavebně technické řešení
 • popis materiálového řešení
 • popis řešení staveniště, návrh přípojek na inženýrské sítě a připojení na komunikace (nutný projekt osazení do pozemku)
 • popis a schématické řešení technického zařízení domu
 • měřítko 1:50
 • formát A3
 • počet výtisků 5
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • pohledy
 • řezy
 • situace
 • technická zpráva
 • energetický průkaz budovy
 • projekt organizace výstavby
 • požárně bezpečnostní řešení
 • návrh vody a kanalizace
 • návrh elektroinstalace
 • návrh vytápění


 Projekt pro dodavatele
 • podklad pro uzavření smlouvy s dodavatelem
 • podklad pro zpracování dodavatelské dokumentece
 • popis technického řešení stavby
 • architektonické a konstrukční detaily
 • výkazy prvků
 • rozpočet stavby (soupis dodávek, materiálů a prací na stavbě domu)
 • připomínky ke smlouvě s dodavatelem
 • měřítko 1:50, 1:10
 • formát A3
 • počet výtisků 3
 • technická zpráva
 • výkresy detailů
 • výpis oken a dveří
 • výpis truhlářských výrobků
 • výpis zámečnických výrobků
 • výpis klempířských výrobků
 • výkresy atypických prvků
 Osazení domu do pozemku
 • podklad pro zpracování dokumentace pro územní i stavební řízení
 • podklad pro jednání se správci inženýrských sítí
 • polohopisné výškové osazení domu na pozemku (nutný mapový podklad od geodeta)
 • řešení napojení na inženýrské sítě
 • měřítko 1:200
 • formát A3
 • počet výtisků 3
 • koordinační situaci stavby
 • výkres požárně nebezpečného prostoru‣ půdorysy jednotlivých podlaží
 • pohledy
 • řez
 


Změny projektové dokumentace
 • doplnění dokumentace pro územní a stavební řízení
 • řešení změn typových domů
 • doplnění projektů typových i individuálních domů
 • změny fasády
 • změny dispozičního řešení
 • projekt interiéru
 • změna systému vytápění
 • projekt základů
 • návrh venkovních prvků a staveb
 • projekt zahrady a oplocení
 • apod.
 • měřítko 1:100, 1:50
 • formát A3
 • počet výtisků 3
 • rozsah bude upřesněn po vyjasnění zadání s klientem
 Autorský dozor
 • pomoc při řešení technických problémů a detailů
 • účast na kontrolních dnech stavby kontrola dokončení hrubé stavby
 • kontrola osazení oken a dveří
 • kontrola provádění interiéru
 • kontrola dokončého domu
 • 1x týdně
 • návštěva stavby